Capitolo 9 – Il Duello

Testi : Gianluca Girelli – Disegno e Colori : Nas Kirchmayr